Actieplan

Contact met ouders

Omdat we samen bijdragen aan leren en welbevinden

 

Contact met ouders en verzorgers betekent veel voor het leren en welbevinden van hun kind(eren). In het ideale geval wordt er nauw samengewerkt. De driehoekschool-ouders-leerling is belangrijk voor een goede ontwikkeling van jongeren.

Het contact van ouders met de school – en de gedeelde verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken – noemen we ook wel ‘ouderpartnerschap’. Veel ouders willen graag meer weten van de aanwezigheidsaanpak en hierover meedenken.

Toch zijn de procedures rond verzuim vaak gericht op acties van school, leerplicht en andere partners. De rol van ouders is vooral volgend. Dit terwijl ouders wél ideeën hebben over de aanpak. Zowel voor hun kind als voor het schoolbeleid.

Want alle ouders zijn betrokken bij hun kind en willen het beste. Ouders laten meedenken over wat hun kind nodig heeft, geeft de school ideeën voor de begeleiding. Bovendien voelen ouders zich hierdoor meer betrokken bij de school.

Tegelijk is het zo dat hoe meer ouders samenwerken met de school op brede thema’s, hoe meer we het welbevinden van de leerlingen op schoolniveau kunnen verbeteren. Zo ontstaat een positieve samenwerking die zichzelf versterkt.

Hoe geef je dit concreet vorm? Ontdek vier succesfactoren die je kunnen helpen om ouders mee te nemen in het beleid van de school.

Toolkit Aanwezigheid en welbevinden
Succesfactor: Inzicht
Hoe is de samenwerking nu?

Begin bij de basis: inzicht krijgen in het contact met ouders/verzorgers. En in hoe je draagvlak kunt creëren binnen de school voor meer ouderpartnerschap. Hiervoor onderzoek je met collega’s het antwoord op vragen als:

 1. Welke visie heeft ons team?
 2. Wat gaat er al goed?
 3. Welke ambities zijn er?

Hieruit volgt een aanpak met korte- en langetermijnverbeterstappen.

Voor het bepalen van deze aanpak kun je een tool gebruiken, zoals het model van Actief Ouderschap. Dit model helpt scholen om structuur te brengen in de aan-pak voor meer samenwerking met ouders, aan de hand van vijf partnerschappen:

 1. maatschappelijk partnerschap
 2. pedagogisch partnerschap
 3. didactisch partnerschap
 4. formeel partnerschap
 5. informeel partnerschap

In de praktijk: Segbroek College
Tijdens de ouderarena op het Segbroek College in Den Haag gaven ouders aan dat ze het waarderen als ze het óók horen als hun kinderen het goed doen. Positief contact tussen ouders en school kan veel betekenen.

Investeer dus vanaf de start in dit contact en de relatie met ouders. Leer elkaar kennen en spreek verwachtingen uit. Zo leg je een sterke basis voor preventie. Ook kun je zo beter signalen herkennen én daarop reageren.

Waar hebben ouders eigenlijk behoefte aan? Lees een interessant onderzoek van Ingrado plus de overzichtelijke samenvatting als infographic.

Succesfactor: Ouderperspectief
Inzichten delen en oplossingen vinden

De inbreng van ouders is onmisbaar voor een succesvolle aanpak voor meer aanwezigheid en welbevinden. Elkaar willen begrijpen, ligt aan de basis van een goede samenwerking. Onderzoek hoe ouders tegen thema’s aankijken.

Als school kun je veel impact maken met een structuur waarin ouders meedenken over oplossingen en veranderingen. Dit kan op verschillende manieren:

 • via de medezeggenschapsraad (MR)
 • via de ouderraad (OR)
 • op ouderavonden
 • met een klanttevredenheidsonderzoek
 • via een ouderarena
 • via een klankbordgroep

Ook kun je een werkgroep samenstellen met ouders en professionals zoals teamleiders en mentoren. Zo neem je ouders direct mee in thema’s, waar onder welbevinden en verzuimbeleid.

✪ Tip: Ga met ouders het gesprek aan over welbevinden. Benadruk hoezeer ouders hun kinderen kunnen helpen met leren én op sociaal-emotioneelvlak.

Informeer ouders direct aan het begin van het schooljaar over de verwachtingen, werkwijzen en protocollen rondom verzuim. Deel bijvoorbeeld in de eerste schoolweek een overzichtelijke informatiekaart uit met de belangrijkste informatie.

✪ Tip: Creëer een veilige sfeer voor ouders, zodat ze zich prettig voelen om zaken te delen met de mentor. Bijvoorbeeld als ze vermoeden dat er iets speelt bij hun kind.

Succesfactor: Ouderbeleid
Maak én houd ouders enthousiast

Een effectief ouderbeleid begint bij een heldere visie op samenwerking met ouders. Deze visie beschrijft het ideaalbeeld in ouderpartnerschap. Een werkgroep kan deze visie samen opstellen.

Op basis van de visie kies je een aantal speerpunten uit de behoeften van ouders en kansen voor jullie school (zie succesfactor 1). Deze vormen de basis voor je ouderbeleid. Het beleid krijgt een plek in het jaarplan van de school.

Aandachtspunten voor het ouderbeleid zijn bijvoorbeeld:

 • gebruik van ICT
 • leermiddelen voor ouders
 • gebruik van materialen
 • afwisselende organisatievormen

In het plan kun je per partnerschap uit Actief Ouderschap aansluiten bij de situatie van de school. Pedagogisch partnerschap kun je bijvoorbeeld invullen met informatiebijeenkomsten - of ouders draaien een keer mee in de klas.

Het is belangrijk om de aanpak te evalueren. Doe dit bijvoorbeeld elk kwartaal, samen met ouders, leerlingen en eventuele partners. Dit houdt het onderwerp levend bij alle betrokkenen.

In de praktijk: Rijswijks Lyseum/Van Vredenburg College
Het Rijswijks Lyseum/Van Vredenburg College geeft concreet vorm aan ouder-partnerschap. De outreachende oudercoördinator staat in contact met ouders en ontwikkelt structuren waarin zij actief bijdragen.

Succesfactor: Positief contact
School en ouders vinden elkaar

Hoe creëer je de ruimte actief samen te werken met ouders? Ga met elkaar om tafel, spreek elkaar wanneer dit nodig is. Een effectief hulpmiddel is ook om elk jaar te beginnen met een gericht startgesprek met ouder en leerling.

✪ Tip: Het is waardevol als ouders elkaar goed kennen. Plan bijvoorbeeld elk jaar een nieuwjaarsreceptie. En/of koppel ouders aan elkaar als ‘buddies’.

Als de aanwezigheid van een leerling hapert, is het belangrijk dat ouders weten wat er gaat gebeuren. Wie wordt wanneer betrokken en waarom? Het kan fijn zijn voor ouders als ze hiervoor een vaste contactpersoon hebben binnen de school.

Checklist samenwerking met ouders

 • De school heeft een visie op ouderpartnerschap.
 • Er is elk jaar een startgesprek met ouders en hun kind.
 • Contactmomenten stemmen we af op ouders en leerling.
 • Ouders bepalen mee over belangrijke beslissingen.
 • De school stimuleert ouders die elkaar ondersteunen.
 • We vinden oplossingen om te communiceren met anderstalige ouders.
 • Ouders denken mee over beleid, bijvoorbeeld in een werkgroep.
 • De school ziet ideeën en klachten van ouders als verbeterkansen.

✪ Tip: Werk met sleutelfiguren. Enthousiasmeer hen om andere ouders óók meer met de school te laten samenwerken. Laat ze vertellen over de school en de plannen.

Begeleidende Documentatie

Links en documenten die dit onderwerp beter helpen begrijpen.

PDF
Actieplan-5-Contact met ouders.pdf
Download